Mislighetsundersøkelse i kommuner og fylkeskommuner

I samarbeid med Opinion har vi gjennomført en undersøkelse for å Kartlegge utbredelse og holdninger til økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner. Feltarbeidet ble gjennomført av Norstat AS i tidsperioden 6. – 12. mai 2020. Gjennomført av Opinion for Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Inyett AS

Målgruppen for undersøkelsen var følgende: Kommunedirektør (rådmann), direktører (kommunens direktører på nivå under kommunedirektør (rådmann), økonomi- eller regnskapssjef eller tilsvarende i kommuner og fylkeskommuner.

Om utvalget

 • Fordelingen av hvilke roller intervjuobjektene hadde vises i diagrammet under
 • Intervjuet ble gjennomført på telefon og varte i 3-4 minutter per intervjuobjekt

De som ble intervjuet:


Hvilke verktøy brukes for å forebygge økonomisk kriminalitet?
Samtlige har utarbeidet etiske retningslinjer på arbeidsplassen, men fåtallet har gjort det samme med indiktatorer for identifisering av økonomisk kriminalitet

Spørsmål: Har din arbeidsplass et program for å forebygge økonomisk kriminalitet?/ Er du kjent med om det er utarbeidet noen risikovurdering for å kartlegge risikoen for økonomisk kriminalitet på din arbeidsplass?/ Er du kjent med om det er utarbeidet noen indikatorer for å identifisere om økonomisk kriminalitet skjer på din arbeidsplass?/Er det utarbeidet etiske retningslinjer på din arbeidsplass?

Noen funn:

Nærmest alle intervjuobjekter oppgir at arbeidsplassen har utarbeidet etiske retningslinjer. Når det gjelder andre forebyggende tiltak mot økonomisk kriminalitet er det derimot ikke like høy oppslutning:

 • Halvparten av arbeidsplassene har et program for forebygging
 • 6 av 10 har utarbeidet risikovurdering for økonomisk kriminalitet
 • Kun 1 av 4 er kjent med at det er utarbeidet indikatorer for å identifisere om økonomisk kriminalitet skjer på arbeidsplassen
 • Ser vi på forskjeller mellom rollene er det signifikant flere kommunedirektører eller rådmenn som oppgir at de har forebyggende tiltak på plass:
  • 68 % oppgir at de har et program
  • 82 % er kjent med at det er utarbeidet risikovurdering
  • 36 % er kjent med at det er utarbeidet indikatorer for å identifisere økonomisk kriminalitet


Eksterne svindelforsøk:
Nesten halvparten har opplevd eksterne svindelforsøk i 2019, i tillegg har 1 av 10 hatt mistanke om dette

Spørsmålet deltakerne svarte på: Har din arbeidsplass vært utsatt for eksterne svindelforsøk i 2019? / Dersom din arbeidsplass har vært utsatt for svindel eller svindelforsøk, har slike tilfeller hatt en kobling til leverandører som din arbeidsplass har benyttet seg av?

Noen funn:

Totalt oppgir 56 % at arbeidsplassen enten har vært utsatt for eksterne svindelforsøk eller at det har vært mistanke om dette. I tillegg er det 12 % som oppgir at de ikke vet.

Av de som oppgir at det enten har forekommet eller vært mistanke om ekstern svindel er det 7 % som svarer at svindelforsøket eller mistanken om dette hadde en kobling til en eksisterende leverandør. 8 av 10 oppgir at det ikke var en kobling til eksisterende eller tidligere leverandører, mens 13 % vet ikke.


Interne tilfeller av økonomisk kriminalitet:
7 % har opplevd interne tilfeller av økonomisk kriminalitet i 2019

Deltakerne svarte på følgende spørsmål: Har din arbeidsplass vært utsatt for interne tilfeller av økonomisk kriminalitet i 2019?

Noen funn:

7 % har opplevd at det har forekommet interne tilfeller av økonomisk kriminalitet i fjor – i tillegg er det 9 % som er usikre på dette.

Noen av svarene på siste spørsmål tyder på at dette også er et bekymringselement for noen – kasseapparat og muligheten for at interne kan endre fakturaer er uttalte risikoer.


Få anmelder forholdene:
2 av 10 oppgir at det enten har forekommet eller vært mistanke om økonomisk kriminalitet på arbeidsplassen de siste tre årene

Spørsmålet deltakerne svarte på: Så langt du kjenner til, har det forekommet økonomisk kriminalitet eller vært mistanke om slikt på din arbeidsplass i løpet av de siste tre årene? / Anslagsvis hvor stor andel av mistankene om økonomisk kriminalitet de siste tre årene er gransket eller undersøkt? / Anslagsvis hvor stor andel av mistankene om økonomisk kriminalitet de siste tre årene er anmeldt til politiet?

Noen funn:

Totalt oppgir 2 av 10 at det enten har forekommet økonomisk kriminalitet, eller har vært mistanke om dette, de siste tre årene. Av disse har:

 • 9 av 10 gransket eller undersøkt samtlige tilfeller, mens resterende har gransket eller undersøkt flesteparten av mistankene
  • Når det gjelder anmeldelser til politiet er svarene mer spredd; 2 av 10 har ikke anmeldt noen av tilfellene, mens 1 av 10 har anmeldt en mindre andel – men flertallet anmelder samtlige av tilfellene til politiet (55 %)

Det er ingen signifikante forskjeller mellom rollene til intervjuobjektene eller hvorvidt de har opplevd eksterne svindelforsøk eller intern økonomisk kriminalitet tidligere.

De største risikoene som følge av økonomisk kriminalitet:
Økonomisk tap oppleves som den største risikoen, etterfulgt av omdømmetap og mistillit – 7 % er også bekymret for tap av data

Spørsmålet deltakerne svare på: Hva mener du er de største risikoene for din arbeidsplass som følge av økonomisk kriminalitet?

Noen funn:

Økonomisk tap er det størt andel opplever som en risiko som følge av økonomisk tap

 • Andelen som opplever dette som en riskio er høyere blant økonomi- eller regnskapssjefer (62 %) sammenlignet med kommunedirektører eller rådmenn (18 %)

I tillegg til det økonomiske er det omdømme det oppleves å påvirke mest, sammen med mistillit blant ledere og ansatte.  Tap av data var ikke på listen man kunne krysse av for, men allikevel er det 7 % som oppgir dette uhjulpet.

Variablene markert med * er kodet ut fra åpne svar. Bolken ‘Annet’ består av svar som forklarer hvilke risikoer som er størst på arbeidsplassen (f.eks. kasseapparat eller fakturasvindel).