Varslingsregler i endring

Varslingsregler i endring

Varslingsregler i endring Når dette skrives i februar 2024 er Justisdepartementet i gang med implementering av direktivet om vern av personer som varsler om brudd på EU-lovgivningen. I desember 2023 avsa Høyesterett en dom som omhandler varslingsbegrepet. Begge deler har stor betydning for arbeidsgivere og for varslere.  Bakgrunnen for dagens regler om varsling i arbeidsmiljøloven…

Avvikling av kundeforhold etter hvitvaskingsloven § 24 fjerde ledd

Avvikling av kundeforhold etter hvitvaskingsloven § 24 fjerde ledd

Avvikling av kundeforhold etter hvitvaskingsloven § 24 fjerde ledd For mange rapporteringspliktige foretak etter hvitvaskingsloven kan det være krevende å avvikle eksisterende kundeforhold. Mange er usikre på hva som skal til for at man kan si at «kundetiltak som ledd i den løpende oppfølgingen ikke kan gjennomføres», jf. hvitvaskingsloven § 24. Spørsmål om plikt til…

Nye krav til finanssektoren for å redusere cybertrusler – DORA forordningen

Nye krav til finanssektoren for å redusere cybertrusler – DORA forordningen

Ny EU-lovgivning for å styrke finanssektorens digitale operasjonelle motstandsdyktighet (Digital Operational Resilience Act, DORA) vil gjelde fra 16. januar 2025. Finansforetak har dermed i underkant av to år på å innrette seg etter det nye regelverket. Regelverket er vedtatt som en forordning, og skal øke finanssektoren i Europa sin motstandsdyktighet knyttet til cybertrusler. Regelverket er forventet å gjennomføres i norsk rett. 

Strafferettslig inndragning – et kriminalpolitisk virkemiddel mot økonomisk kriminalitet

Strafferettslig inndragning – et kriminalpolitisk virkemiddel mot økonomisk kriminalitet

Et hovedtrekk ved økonomisk kriminalitet er utsiktene til å oppnå en økonomisk gevinst. Det er derfor ikke uvanlig at gjerningspersonen foretar etterfølgende disposisjoner for å tilsløre, og dermed sikre det oppnådde utbyttet. Gjerningspersonen har for eksempel overført utbyttet fra et grovt bedrageri gjennom ulike finansinstitusjoner, eller benyttet utenlandske vekslingstjenester for kryptovaluta, i et forsøk på å forhindre at midlenes opprinnelse avdekkes. Et viktig virkemiddel i kampen mot økonomisk kriminalitet er derfor at gjerningspersonene fratas utbyttet. Dette kalles «inndragning».

Virksomheter må respektere grunnleggende menneskerettigheter – åpenhetsloven

Virksomheter må respektere grunnleggende menneskerettigheter – åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.