Varsling

Varslingsinstituttet er et viktig instrument for å avdekke ulovligheter og andre kritikkverdige forhold begått av aktører i både privat og offentlig sektor.

I senere tid har man sett flere eksempler på at varsling har avdekket blant annet korrupsjon, miljøkriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø, hvitvasking og trakassering av arbeidstakere. 

Etter arbeidsmiljøloven skal alle virksomheter med mer enn fem arbeidstakere utarbeide varslingsrutiner.

Rutinene skal legge til rette for at ansatte, på en trygg måte, kan varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, samt sørge for at arbeidsgiver følger opp varslet på en forsvarlig måte.

Ta kontakt med oss for bistand til håndtering av varsler

Hvordan håndterer vi varslingssaker?

Arbeidsmiljøloven gir liten veiledning for hvordan undersøkelser av varsler skal gjennomføres. Med bakgrunn i håndteringen av nær tusen varslingssaker, har vi omfattende erfaring med å motta og undersøke varsler om kritikkverdige forhold på vegne av virksomheter.

Vi er blant annet varslingsmottak for en rekke offentlige organer og private foretak. Vi har også betydelig erfaring med å bistå omvarslede, varsler og andre berørte tredjeparter i en varslingssak.

I tilfeller der vi undersøker varsler for en virksomhet eller et offentlig organ avklares først mandatet og rammene for oppdraget med oppdragsgiver. Videre etableres saksbehandlingsregler for varslingssaken med utgangspunkt i virksomhetens eller organets egne rutiner for varsling. Deretter gjennomføres undersøkelsene i ulike faser etter behov.

Vi håndterer varslingssaker i stor grad tilsvarende som gransking. Ved håndtering av varslingssaker er vi særlig opptatt av å overholde prinsippet om kontradiksjon, å gi berørte parter tilstrekkelig informasjon, å ta hensyn til konfidensielle opplysninger, og å sikre fremdrift i varslingssaken slik at den gjennomføres effektivt.

Kontaktperson

Fredrik B. Grimstad

Tlf: (+47) 984 59 372

Epost: fbg@governance.no

Om teamet

Vi bistår blant annet med

Utarbeidelse av rutiner for håndtering av varsler


Undersøkelser i enkeltsaker


Varslingsmottak for virksomheter


Råd og veiledning i forbindelse med intern oppfølging i virksomheten


Bistand til enkeltpersoner som har varslet eller vurderer å varsle


Prosessoppdrag for personer som mener seg utsatt for gjengjeldelse fra arbeidsgiver


Kontakt oss for bistand i forbindelse med varsling