Gransking

Det er mange årsaker til at private og offentlige virksomheter ønsker å granske faktiske forhold og omstendigheter. Bakgrunnen kan for eksempel være mistanke om misligheter, underslag, bedrageri, korrupsjon eller andre former for økonomisk kriminalitet.

I andre tilfeller kan virksomheten være opptatt av å kartlegge faktiske forhold for å undersøke hva som faktisk har hendt eller hvordan en hendelse ble håndtert.

Økonomisk kriminalitet, brudd på lover og regler eller offentliggjøring av andre kritikkverdige forhold i virksomheten, kan få store og ødeleggende konsekvenser for en virksomhet.

Kontakt oss for bistand ved gransking

«Gransking kan hjelpe virksomheter med å fatte riktige beslutninger, gjenopprette tillit og forhindre lignende hendelser i fremtiden»

Kontaktperson

Erling Grimstad

Tlf: (+47) 997 97 542

Epost: eg@governance.no

Om teamet

I en gransking er det viktig at hensynet til alle involverte parter og relevante regelverk ivaretas, da resultatet av en gransking kan få store konsekvenser for virksomheten og berørte enkeltpersoner og andre tredjeparter.

Vi er et av Norges ledende kompetansemiljøer innen gransking av offentlige og private virksomheter. Vi har vært involvert i både mindre og omfattende granskinger i og utenfor Norge.

Granskingsoppdrag vi har utført dekker mistanke om korrupsjon, hvitvasking, underslag, bedrageri og andre former for mistanke om økonomisk kriminalitet, brudd på regler om offentlig anskaffelse og spørsmål om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

I vårt fagmiljø har vi også kompetanse i sikring og søk i elektronisk lagret informasjon. For noen granskingsoppdrag samarbeider vi med personer i vårt nasjonale og internasjonale nettverk.

Hvordan gjennomfører vi en gransking?

Vi gjennomfører gransking i tråd med god praksis og de retningslinjer som gjelder for granskinger. Granskingsoppdrag kan typisk bestå i sikring av dokumenter og sikring og søk i elektronisk lagret informasjon, regnskapsmessige undersøkelser, intervjuer/samtaler, bevisvurdering og analyser, taktiske vurderinger og kommunikasjon og rapportering til oppdragsgiver.

Resultatet av en gransking og tilliten til det utførte arbeidet, vil ofte ha sammenheng med hvem som utfører oppdraget og tilliten til at granskerne har nødvendig kompetanse og ressurser til å gjennomføre oppgaven.

Vi er bevisst på de høye krav som våre klienter setter til ærlighet, integritet og uavhengighet i arbeidet som granskere. Som advokater har vi også sterk taushetsplikt om den informasjon som vi blir betrodd – også i rene granskingsoppdrag.

Publikasjoner

Gransking, 2015

Ved mistanke om korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet i arbeidsforhold.

Hvordan gjennomføres en gransking på lovlig måte? Hvordan kan virksomheter forebygge økonomisk kriminalitet og andre alvorlige regelbrudd?

Les mer om boken her

Vi bistår blant annet med

Gransking


Sikring av elektroniske bevis


Kommunikasjon


Råd


Kontakt oss for bistand med gransking