Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet kan dreie seg om et bredt spekter av straffbare handlinger, eksempelvis arbeidslivskriminalitet, hvitvasking, bedrageri, underslag, skattesvik, korrupsjon, økonomisk utroskap, gjeldsforbrytelser og en rekke andre lovbrudd.

Økonomisk kriminalitet er en av de største truslene mot det private næringslivet, deres eiere og ansatte. Slike handlinger kan true foretakets eksistens, tilliten til kunder, leverandører, samarbeidspartnere og myndighetene, i tillegg til at både foretaket og dets representanter kan bli straffeforfulgt.

Vi har lang erfaring med å bistå eiere, styret eller toppledelsen med å undersøke mistanker om økonomisk kriminalitet, samt å etablere forebyggende tiltak for å forhindre denne type kriminalitet i virksomheten.

Forebygging av økonomisk kriminalitet

Sentralt for å forebygge økonomisk kriminalitet i egen virksomhet er å kjenne til og forstå interne sårbarheter og hvilke trusler som kan ramme virksomheten.

Med bakgrunn i bistand til kartlegging av risikoen, hjelper vi ledelsen med utarbeidelse av rammeverk for å beskytte virksomheten i samsvar med nasjonale krav og internasjonale standarder.

Vi bistår også med opplæringstiltak og bevisstgjøring av risikoen for økonomisk kriminalitet basert på hendelser i de fleste bransjer.

Kontaktperson

Erling Grimstad

Tlf: (+47) 997 97 542

Epost: eg@governance.no

Om teamet

Granskning ved mistanke om økonomisk kriminalitet

Dersom det oppstår mistanke om økonomisk kriminalitet i egen virksomhet, er det behov for å kartlegge fakta.

Gransking/undersøkelser gjennomføres for å kartlegge de faktiske forhold, hendelsesforløp, årsakssammenheng, ansvarsforhold, skade og for å identifisere relevante tiltak som bør iverksettes for å sikre verdier og håndtere situasjonen.

Granskning/undersøkelser må gjennomføres innenfor lovbestemte rammer som blant annet tar hensyn til de krav som følger av personopplysningsloven og arbeidsmiljøloven.

Vi har lang erfaring med granskning og undersøkelser i saker der det er mistanke om økonomisk kriminalitet.

Vår kompetanse

Vårt team er spesialisert på forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet, blant annet med bakgrunn fra etterforskning og påtale i Økokrim.

Vi bistår blant annet med

Risikovurdering


Strategibeslutninger og fastsettelse av målsettinger


Organiseringstiltak


Etterlevelsestiltak og kontrolltiltak (compliance)


Opplæring og dilemmatrening på arbeidsplassen


Utvikling av rammeverk for beskyttelse mot økonomisk kriminalitet


Implementering av fastsatte tiltak


Forretningsetiske retningslinjer (Code of conduct)


Revisjon av rammeverk for forebygging av økonomisk kriminalitet


Granskning av økonomisk kriminalitet


Rådgivning og bistand ved kommunikasjon med offentlige myndigheter


Kontakt oss for bistand innen økonomisk kriminalitet