Næringsliv og menneskerettigheter

De siste årene har det blitt økt fokus på etikk, menneskerettigheter og næringslivets samfunnsansvar.

Deler av det norske næringslivet må ta hensyn til åpenhetsloven og en rekke krav som blant annet følger av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Åpenhetsloven pålegger større selskaper et ansvar for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Regelverket innebærer blant annet at det stilles krav til utarbeidelse av rutiner, risikovurderinger, gjennomføring av undersøkelser og vurderinger av hele leverandørkjeden til virksomheter, samt etablere risikoavbøtende tiltak. Manglende etterlevelse kan føre til omdømmetap og administrative reaksjoner fra Forbrukertilsynet. Åpenhetsloven gjelder store foretak, men vil også få betydning for leverandører og samarbeidspartnere til store foretak.

Åpenhetslovens regler om menneskerettighetsansvar 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten informasjon om disse forholdene. Virksomheter må blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger, som innebærer å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les mer om hvem som pålegges plikter etter loven og hvilke krav som stilles, i vårt blogginnlegg om åpenhetsloven

Kontaktperson

Fredrik B. Grimstad

Tlf: (+47) 984 59 372

Epost: fbg@governance.no

Om teamet

Vår kompetanse 

Vi har betydelig erfaring med å bistå virksomheter innen næringslivets menneskerettighetsansvar og Corporate Social Responsibility (CSR), både i Norge og internasjonalt. Vi har blant annet omfattende erfaring med undersøkelser (due-diligence), granskning av menneskerettighetsbrudd og utvikling og revidering av rammeverk og retningslinjer (compliance) for de fleste bransjer.  

Vi bistår blant annet med

Utarbeidelse av rammeverk og retningslinjer


Revidering av eksisterende rammeverk og retningslinjer


Faktaundersøkelser og granskning av menneskerettighetsbrudd


Bistand ved integrity due-diligence og human rights due-diligence


Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger


Kurs og opplæring av ansatte


Juridiske spørsmål knyttet til regelverk for næringslivets menneskerettighetsansvar


Bistand ved pålegg fra offentlige myndigheter


Bistand i tvister


Kontakt oss for bistand innenfor næringsliv og menneskerettigheter