Anti-hvitvasking

Hvitvasking og terrorfinansiering gjør det mulig å benytte utbytte fra straffbare handlinger. Hvitvasking har derfor store negative konsekvenser for samfunnet som helhet. I arbeidet med å forhindre at utbytte fra kriminalitet kan benyttes, har rapporteringspliktige foretak en sentral samfunnsoppgave.

Banker, forsikringsforetak, verdipapirforetak, betalingsforetak, eiendomsmeglere, regnskapsførere, revisorer og andre rapporteringspliktige pikter å forhindre at deres produkter og tjenester misbrukes til hvitvasking eller terrorfinansiering. Foretakene skal ha en risikobasert tilnærming i sitt arbeid med å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Disse foretakene skal gjøre seg godt kjent med både interne sårbarheter i egen virksomhet og eksterne trusler. Brudd på hvitvaskingsregelverket kan få store og ødeleggende konsekvenser for et foretak.  

Vi er et av Nordens fremste kompetansemiljøer innenfor anti-hvitvasking og terrorfinansiering. Vi har god regulatorisk kjennskap til norske, nordiske, europeiske og andre internasjonale lover og regler på området. Vi har bistått en rekke nasjonale og internasjonale rapporteringspliktige foretak innenfor blant annet bank og finans, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, forsikringsforetak, revisjon- og regnskapsforetak, advokatfirmaer, eiendomsmeglerforetak og andre.

Kontakt oss for bistand

Kontaktperson

Erling Grimstad

Tlf: (+47) 997 97 542

Epost: eg@governance.no

Om teamet

Hvitvaskingsregelverket

Hvitvaskingsregelverket gjennomfører EUs hvitvaskingsdirektiv og dermed også FATFs anbefalinger. Regelverket stiller strenge krav til blant annet gjennomføring av risikovurdering, etablering av rutiner og internkontroll, gjennomføring av kundetiltak og løpende oppfølging, samt undersøkelse og rapportering av mistenkelige aktiviteter og transaksjoner. Tiltak skal være proporsjonale med den identifiserte risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i foretaket.  

Granskning innen anti-hvitvasking 

Vi utfører undersøkelser og granskning for rapporteringspliktige som ledd i å sikre deres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Eksempelvis undersøkelser av kundeforhold som gir mistanke om hvitvasking gjennom uriktig eller fiktiv fakturering, kundegrupper eller enkeltkunder som vurderes avviklet eller kunder som misbruker produkter eller tjenester som tilbys. Granskingsoppdrag knyttet til hvitvaskingsregelverket kan også omfatte undersøkelser av svikt i etterlevelsen av virksomhetens egne anti-hvitvaskingsrutiner.

Vi bistår blant annet med

Bistand med gjennomføring av risikovurderinger


Bistand med utarbeidelse og ajourføring av rutiner


Tolkning av regelverket og praktisk etterlevelse


Myndighetskontakt


Bistand i forbindelse med stedlige tilsyn


Kurs og opplæring av ansatte


Rådgivning og bistand ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven


Avvikling og avvisning av kundeforhold


Sikring av elektroniske bevis


Management for hire


Organisering av virksomheten og etablering av god internkontroll


Tilpasse og optimalisere elektroniske overvåkningssystemer


Gjennomføring av kundetiltak


Kontakt oss for bistand