Anti-korrupsjon

Beskyttelsestiltak mot korrupsjon 

Undersøkelser gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd viser at rundt 10% av norske virksomheter kjenner til tilfeller av korrupsjon i egen bransje. 

Korrupsjonsmistanke mot en virksomhet kan få en rekke negative følger. Både foretaket og ansatte risikerer å bli etterforsket og straffeforfulgt som følge av korrupsjonsmistanker.

Utover dette risikerer foretaket å oppleve svikt i tilliten og omdømme hos sine eiere, kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Det er ikke uvanlig at personer i ledelsen  har gått av som følge av slike avsløringer.

Når skaden først har skjedd, er det viktig å vite hvordan korrupsjonsmistanken skal håndteres og undersøkes internt. Vi har omfattende erfaring fra håndtering av korrupsjonsmistanker i kommuner, kommunale foretak, offentlige etater og private foretak i flere bransjer. Vår erfaring viser at det er mest å hente på å etablere gode forebyggende tiltak.

Vi bistår virksomheter i privat og offentlig sektor med etablering av og oppdatering av anti-korrupsjonsprogram. Gjennom mange års erfaring med bistand innen anti-korrupsjon arbeid, kjenner vi godt til myndighetenes forventinger til hvilke anti-korrupsjonstiltak virksomheten bør ha på plass.

Kontakt oss for bistand ved mistanke om korrupsjon eller ved behov for oppdatering av anti-korrupsjonsprogram

Kontaktperson

Erling Grimstad

Tlf: (+47) 997 97 542

Epost: eg@governance.no

Om teamet

Anti-korrupsjonsprogram 

Virksomheten kan forebygge at korrupsjon skjer og beskytte seg mot risikoen for straff eller erstatningsansvar ved å etablere anti-korrupsjonstiltak som myndighetene forventer at virksomheten har.

Et anti-korrupsjonsprogram er et sett med tiltak mot korrupsjon som blant annet inkluderer risikovurdering, rutiner, prosesser, systemer, rapporteringsløsninger, gode varslingsordninger og opplæring.

Anti-korrupsjonsprogram gir høy grad av trygghet for at virksomheten har etablert beskyttelsestiltak mot korrupsjon som forventes av myndighetene i de land der virksomheten opererer.

Vi bistår med utarbeidelse, ajourføring og implementering av anti-korrupsjonsprogram i offentlige og private virksomheter.  

Granskning ved mistanke om korrupsjon 

Dersom det oppstår mistanke om korrupsjon i egen virksomhet, vil det være behov for å avklare fakta. Granskning/undersøkelser gjennomføres for å kartlegge de faktiske forhold, hendelsesforløp, årsakssammenheng, ansvarsforhold, skade og for å identifisere relevante tiltak som bør iverksettes for å sikre verdier og håndtere situasjonen.

Granskning/undersøkelser må gjennomføres innenfor lovbestemte rammer som blant annet tar hensyn til de krav som følger av personopplysningsloven og arbeidsmiljøloven.

Vi har lang erfaring med granskning og undersøkelser i saker der det er påstander om misligheter eller korrupsjon.

Les mer om granskning

Vår kompetanse 

Vi har lang erfaring med å bistå både private og offentlige aktører i deres arbeid med å forebygge korrupsjon. Med bakgrunn fra blant annet politiet, påtalemyndigheten og Økokrim, har vi god innsikt i måten slike saker bør håndteres på.

Fra våre erfaringer er det viktig med innsikt i hvor risikoen er størst, hvilke faktorer som øker risikoen for korrupsjon og hva som er de typiske indikasjonene på korrupsjon som smøring, bestikkelse og ulovlig påvirkningshandel.

Vi har god kjennskap til myndighetenes forventninger til hvilke forebyggende tiltak virksomheter forventes å ha implementert hos seg. Vi kjenner myndighetenes forventninger og krav når mistanken oppstår og kan hjelpe foretaket med håndtering av mistanke, iverksettelse av tilpassede beskyttelsestiltak eller gjennomføring av undersøkelse ved mistanke.

Gjennom en rekke oppdrag for internasjonale foretak, har vi betydelig kompetanse om andre nasjoners anti-korrupsjonsregelverk, herunder US Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act. 

Vi bistår blant annet med

Bistand til utarbeidelse og implementering av anti-korrupsjonsprogram


Bistand til utarbeidelse og implementering av etiske retningslinjer (Code of conduct)


Bistand til utarbeidelse og implementering av andre rutiner (slik som varslingsrutiner, metodikk for bakgrunnsundersøkelser, krav til valg av leverandører m.m)


Gjennomføre bakgrunnsundersøkelser (Integrity Due Diligence – IDD) av leverandører, agenter, samarbeidspartnere og andre tredjeparter


Opprettelse og organisering av en compliance-funksjon, samt etablere god internkontroll


Kurs og opplæring av ansatte


Juridiske vurderinger ved mistanke om lovbrudd


Sikring av verdier og informasjon


Granskning eller undersøkelser for å kartlegge de faktiske forhold, hendelsesforløp, årsakssammenheng eller ansvarsforhold


Rådgiving og bistand ved kommunikasjon med offentlige myndigheter


Bistand i krav om erstatning av økonomiske tap


Kontakt oss for bistand innen anti-korrupsjon