Blir arbeidsledige misbrukt til hvitvasking?

Undersøkelse fra Storbritannia viser at arbeidsledige ungdommer i økende grad forsøkes rekruttert som pengemuldyr. Resultatet fra undersøkelsene sammenfaller med våre funn om bruk av stråmenn til hvitvaskingsformål i Norge. I vår undersøkelse svarte 1 av 5 at de var tilbøyelig til å være stråmenn i en pengetransaksjon. Bankene må derfor være oppmerksom på en potensiell økning av dette fenomenet.

Hva er et pengemuldyr?

I hvitvaskingssammenheng omtales ofte et muldyr som en person som lar sin konto bli brukt som midlertidig oppbevaringssted for andres penger. Det typiske eksempelet er at pengemuldyret aksepterer å ta i mot penger på sin private bankkonto for deretter å sende tilsvarende beløp eller et annet beløp videre til en annen mottaker. Men, det kan også skje ved bruk av foretakets bankkonto. Variantene av måten dette gjøres på er mange.

Et typisk trekk i det banker skal identifisere som mistenkelige forhold etter hvitvaskingsloven er noenlunde like pengeoverføringer via én eller flere bankkontoer. Det er ikke uvanlig at slike transaksjoner gjennomføres på bankkonto til kunder som ikke er klassifisert med forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsloven.

Hvilken risiko løper den som er pengemuldyr?

Den som opererer som pengemuldyr kan bli involvert i hvitvasking. Det er en rekke bestemmelser i straffeloven som gir straff for hvitvasking. For straff er nok at den som lar sin bankkonto bli misbrukt på denne måten har opptrådt uaktsomt. Det innebærer at påtalemyndigheten ikke må bevise at vedkommende visste at han eller hun mottok svarte penger. Det er tilstrekkelig å bevise at vedkommende burde forstå at transaksjonen via egen bankkonto kan representere hvitvasking.

Banker har plikt til å rapportere mistanke om hvitvasking ved transaksjoner som bærer tydelig preg av å være en muldyr-transaksjon. Gjennom rapporter som sendes fra banker etter hvitvaskingsloven, blir politiet informert om mistanken uten at kunden selv blir kjent med at politiet er varslet.

Ved politiets opprulling av hvitvaskingssaker blir ofte de som har bistått med hvitvasking trukket inn i etterforskningen av det organiserte kriminelle nettverket som har benyttet vedkommende til hvitvasking. Etterforskning av hvitvaskingssaker er tidkrevende og innebærer en rekke negative konsekvenser for de impliserte, også de som selv mener at de kun har hatt en perifer rolle som hvitvasker. De som deltar som pengemuldyr kan dessuten også miste sitt kundeforhold til banken, få problemer med å etablere kundeforhold med andre banker eller bli nektet lån/kreditt.

Hvem forsøkes vervet?

Undersøkelse fra Storbritannia denne høsten viser at kriminelle i økende grad forsøker å rekruttere arbeidsledige som pengemuldyr under pandemien. Målgruppen er unge og nyutdannede personer som sliter med å finne arbeid. De tilbys lettjente penger ved å utføre oppgaver som tilsynelatende er lovlige, men som i realiteten innebærer at de operer som pengemuldyr. Flere enn 42.000 saker om pengemuldyr ble rapportert om i Storbritannia i 2019. I oktober 2020 rapporteres det om en økning i antall personer under 18 år som forsøkes rekruttert med tilbud om å tjene raske penger på en lettvint måte. De tilbys for eksempel en fortjeneste i form av en bestemt prosentandel av det beløpet de overfører via egen bankkonto eller en fast betaling for en bestemt periode. Pengemuldyrene rekrutteres for eksempel på Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram eller andre plattformer som benyttes av unge. I noen tilfeller oppfordres de også til å rekruttere andre.

Pengemuldyrene kan også bli «lurt» til å tro at de har mottatt en overføring til egen bankkonto ved en feil for deretter å bli bedt om å tilbakebetale beløpet til en annen bankkonto. Fremgangsmåtene er mange, men felles for transaksjonene er at kriminelle misbruker andre til å få kamuflert utbytte fra straffbare handlinger ved bruk av naive medhjelperes bankkonto.

Funn om bruk av pengemuldyr er sammenfallende med de funnene som Opinion gjorde på oppdrag fra Advokatfirmaet Erling Grimstad AS. Vår undersøkelse viste at 1 av 5 var tilbøyelig til å være stråmann. Statistisk var også 200 000 nordmenn, hvor den største gruppen var menn mellom 30-35 år, villig til å være stråmann selv om de visste at pengene kom fra ulovlige handlinger. Dette ser ut til å være en risiko som øker for banker i deres arbeid med å forhindre hvitvasking.

Økende arbeidsledighet under pandemien gjør det sannsynligvis enklere for kriminelle å rekruttere unge arbeidsledige som pengemuldyr.