Varsling i arbeidsforhold

Varslingsinstituttet er et viktig instrument for å avdekke ulovligheter og andre kritikkverdige forhold begått av aktører i både privat og offentlig sektor. I senere tid har man sett flere eksempler på at varsling har avdekket blant annet korrupsjon, miljøkriminalitet, hvitvasking og trakassering av arbeidstakere. 

Etter arbeidsmiljøloven skal alle virksomheter med mer enn fem arbeidstakere utarbeide interne varslingsrutiner. Rutinene skal legge til rette for at ansatte på en trygg måte kan varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, samt sørge for at arbeidsgiver mottar, behandler og følger opp varslet på en forsvarlig måte. 

Med bakgrunn i håndteringen av nær tusen varslingssaken, har vi omfattende erfaring med å motta og følge opp varsler om kritikkverdige forhold. Vi kjenner forutsetningene for å lykkes, og bistår blant annet virksomheter (arbeidsgivere) med å utarbeide gode rutiner for håndtering av varsler om kritikkverdige forhold. Vi bistår også virksomheter med å gjennomføre undersøkelser i enkeltsaker, samt å gi råd i forbindelse med intern oppfølging i virksomheten. 

Vi har også erfaring med å gi råd til enkeltpersoner (arbeidstakere) som enten har eller vurderer om de skal varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette omfatter blant annet råd om hvordan man bør opptre for at fremgangsmåten ved varslingen skal være forsvarlig. I enkeltsaker kan vi også påta oss prosessoppdrag for personer som mener seg utsatt for gjengjeldelse fra arbeidsgiver. 

Aktuelt

Kontakt oss

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no